Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 год.

Проект

Реализация

„Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в Регион Горна Малина“ Проектът е със сключен Договор за БФП с № BG16M1OP002-2.002-0012-C01 от 04.06.2018 год., със срок на изпълнение до 04.06.2020 год. и e на стойност 9 625 546,40 лева. На 06.03.2020 год. е сключено допълнително споразумение към Договора за БФП, съгласно което срокът за приключване на проекта е в рамките на 41 месеца, на 04.05.2023 год. е удължен на 52.